Napište, co hledáte

Lze odhlásit místo trvalého pobytu za jinou osobu?

Share

Pixmac000000000057Všichni to dobře známe, že ne vždy dopadne vztah tak, jak bychom si přáli. S partnerem jsme se rozešli nebo rozvedli, ale co dělat, když si zapomněl změnit adresu trvalého bydliště? V mnoha případech mu pouze doručíme za čas došlou poštu. Jaké překvapení však nastane, když místo pošťáka dorazí do našeho bytu exekutor a začne štítkovat naše věci? Určitě bychom neměli usnout na vavřínech a těmto krajnostem se snažit vyhnout co nejdříve. Změnou našeho trvalého bydliště jsme se zabývali již dříve, ale lze odhlásit jinou osobu i bez jeho vědomí? Ano lze a my vám povíme jak.

 

Co je místo trvalého pobytu?

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to ve k tomu způsobilé nemovitosti. Tento objekt musí být označen popisným, evidenčním nebo orientačním číslem a musí být přímo určen pro bydlení, ubytování nebo alespoň pro individuální rekreaci. Trvalý pobyt má ale pouze evidenční charakter kvůli potřebám státu a nemusí být proto totožný s reálným bydlištěm. Právní úprava místa trvalého pobytu je obsažena v § 10–12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

——————————————————————————————

 TRVALÝ POBYT OBYVATEL

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu12) určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině.

(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen “přihlašovací tiskopis”), který obsahuje údaje o
1. jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část13) v důsledku změny místa trvalého pobytu;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

(7) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část13) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny.

(8) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

(9) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6.

(10) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.9)

(11) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

§ 11

Hlášení pobytu cizince s povolením k pobytu na území České republiky2) anebo osoby, které byl udělen azyl na území České republiky,3) je upraveno zvláštními právními předpisy.

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.

(2) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

————————————————————————————

 

Je ve vlastním zájmu každého, aby údaj o jeho trvalém pobytu odpovídal skutečnosti.

Pixmac000084129114Jak zrušit místo trvalého pobytu?

Není to sice tak bezstarostné (také záleží na ochotě daného člověka na úřadě), ale lze to. Na ochranu vlastníků bytů a domů je zde možnost odhlásit někoho z trvalého pobytu i bez jeho vědomí. Žádost podáváme jako vlastník nemovitosti (opět musíte prokázat vlastnictví kupní smlouvu či výpisem z katastru). Zrušit trvalý pobyt lze někomu ze zákonných důvodů, a to pokud:

  • zaniklo užívací právo osoby k objektu (ukončení nájemní smlouvy, prodej)
  • osoba se v objektu nezdržuje

Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat!

V prvním případě prokážeme podmínku snadno, máme-li k dispozici kupní smlouvu, dohodu manželů o vypořádání bydlení, případně výpověď z nájmu apod. Těžší bude prokázat, že zaniklo užívací právo založené jen ústní dohodou.

V druhém variantě je nutné na úřad odevzdat čestné prohlášení, že osoba v bytě skutečně nežije. Někdy po nás mohou chtít potvrzení od svědků (sousedé, další spolubydlící apod), ale tyto informace dostaneme přímo na našem městském úřadě.

Na vyřízení žádosti má úřad lhůtu 30 dnů nebo maximálně 60 dnů, pokud jde o zvlášť složitý případ. Výsledným rozhodnutím dojde k oficiálnímu zrušení údaje o místě trvalého pobytu a dané osobě bude formálně přidělena nová adresa v sídle obecního úřadu (stejný údaj o trvalém pobytu mají např. i bezdomovci). Mohou si ji samozřejmě sami přehlásit jinam, to už ale není vaše starost.

TEXT: redakce Own Home
FOTO: pixmac
ZDROJ: Sbírka zákonů