Napište, co hledáte

Dokumentace k územnímu řízení – DUR

Share

410-projektova dokumentaceje dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o 

území; projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobné; projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby 

Obsah

Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území; projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobně;
projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) dle zákona č. 50/1976 Sb. a zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Citace z Honorářového řádu ČKA

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.3. Výkonová fáze III

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby [DUR]

základní výkony

 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení] architektem/inženýrem (technikem)
 • zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] architektem/inženýrem (technikem)
 • textová část dokumentace
 • výkresová část dokumentace
 • získání srovnávacích nabídek na technická zařízení
 • odhad investičních nákladů
 • na podkladě výsledků dosažených ve fázi 1 a 2, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry

zvláštní výkony

 • vyhodnocení návrhů alternativních řešení architektem/inženýrem (technikem) a jeho specialisty m. j. s ohledem na hospodárnost, náklady a návratnost
 • provedení potřebných předběžných průzkumů a zaměření a částečné zpracování podrobných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace a provedení doplňků a změn podkladě pro územní řízení
 • vypracování alternativních řešení pro územní řízení
 • vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro územní řízení
 • vypracování některých požadavkě zvláštními (nestandardními) technikami projektování
 • vypracování zvláštních částí dokumentace
 • vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při rozporných jednáních a řízeních
 • vypracování podkladě pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby, vypracování zvláštní dokumentace např. dle zákona č.100/2001 Sb.
 • zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace
 • doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného orgánu
 • spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací či osob
 • zpracování předběžného oznámení v případě, že je nutné zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích
 • podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí o umístění stavby

součinnost klienta

 • při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
 • při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů
 • při zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí
 • při zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
 • schválení dokumentace k územnímu řízení a rozpracování výsledků řízení do úrovně dokumentace pro stavební povolení
 • přepracování dokumentace k územnímu řízení s novými podklady nebo zastavení projektových prací.

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE

Rozsah a obsah dokumentace neodpovídá aktuálně platné verzi vyhlášky!

k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Citace Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

A. Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.

B. Průvodní zpráva

1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a)poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce,
b)údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,
c)údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,
d)údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
e)možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
f)geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území,
g)poloha vůči záplavovému území,
h)druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,
i)přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
j)zajištění vody a energií po dobu výstavby.

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)účel užívání stavby,
b)trvalá nebo dočasná stavba,
c)novostavba nebo změna dokončené stavby,
d)etapizace výstavby.

3. Orientační údaje stavby

a)základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.),
b)celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,
c)celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),
d)odborný odhad množství splaškových a dešťových vod,
e)požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,
f)požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
g)předpokládané zahájení výstavby,
h)předpokládaná lhůta výstavby.

C. Souhrnná technická zpráva

1. Popis stavby

a)zdůvodnění výběru stavebního pozemku,
b)zhodnocení staveniště,
c)zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,
d)zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního),
e)zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,
f)u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a)údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,
b)údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,
c)uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,
d)požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,
e)uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,
f)údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

a)popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,
b)předpokládané kapacity provozu a výroby,
c)popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,
d)návrh řešení dopravy v klidu,
e)odhad potřeby materiálů, surovin,
f)řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,
g)odhad potřeby vody a energií pro výrobu,
h)řešení ochrany ovzduší,
i)řešení ochrany proti hluku,
j)řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1.řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
2.řešení evakuace osob a zvířat,
3.navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,
4.vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,
5.řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
6.zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a)řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
b)řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,
c)návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)povodně,
b)sesuvy půdy,
c)poddolování,
d)seizmicita,
e)radon,
f)hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

9. Civilní ochrana

a)opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.
b)řešení zásad prevence závažných havárií,
c)zóny havarijního plánování.

D. Výkresová dokumentace

a)přehledná situace

v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových delších než 1 000 m a u staveb rozsáhlých) dokumentující vztahy navržené stavby nebo areálu k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

b)celková situace stavby nebo areálu

zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1 000, u staveb rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000, s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

1.stávajících staveb,
2.navržené stavby s vyznačením odstupů od hranice pozemku a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,
3.hranice dočasného a trvalého staveniště,
4.objektů určených k asanaci,
5.stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě, s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,
6.dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
7.situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby,
8.vjezdu na stavební pozemek,

c)výkresy

v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické začlenění stavby do území a základní funkční, objemové a dispoziční řešení, výšky jednotlivých objektů a jejich architektonický výraz; u liniových staveb mohou být tyto výkresy nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1 : 500 až 1:2 000,

d)návrh stavby

v měřítku 1:500 až 1:200, obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, popř. inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých inženýrských objektů v přiměřeném měřítku); u liniových staveb se návrh stavby v měřítku 1:1 000 až 1:200 zpracovává pro vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.),

e)základní svislé řezy,

dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých objektů, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; u liniových staveb jsou svislé řezy nahrazeny podélným profilem a charakteristickými vzorovými řezy,

f)základní pohledy

důležitých objektů (u pohledově exponovaných staveb, popřípadě panoramatické zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod., zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu); pro objekty pozemního stavitelství bude tato část zahrnovat pohledy na průčelí objektů,

g)pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny,

h)výkres požárně nebezpečného prostoru

řešené stavby a sousedních objektů a vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest.

E. Dokladová část

a)zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,
b)závazná stanoviska dotčených orgánů,
c)stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
d)případná vyjádření účastníků řízení.


Metodika výpočtu nákladů stavby ve fázi DUR

Dopručenou metodou výpočtu předpokládaných nákladů stavby v této fázi je kalkulace přes objem výstavby detailnějí vysvětlená na straně Výpočet předběžných stavebních nákladů v úrovni STS a DUR. Výpočet ani odhad nákladů na stavbu není součástí standardních výkonů této fáze projektové přípravy. 

 

Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území; projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobně;
projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) dle zákona č. 50/1976 Sb. a zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.3. Výkonová fáze III

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby [DUR]

základní výkony

 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení] architektem/inženýrem (technikem)
 • zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] architektem/inženýrem (technikem)
 • textová část dokumentace
 • výkresová část dokumentace
 • získání srovnávacích nabídek na technická zařízení
 • odhad investičních nákladů
 • na podkladě výsledků dosažených ve fázi 1 a 2, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry

zvláštní výkony

 • vyhodnocení návrhů alternativních řešení architektem/inženýrem (technikem) a jeho specialisty m. j. s ohledem na hospodárnost, náklady a návratnost
 • provedení potřebných předběžných průzkumů a zaměření a částečné zpracování podrobných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace a provedení doplňků a změn podkladě pro územní řízení
 • vypracování alternativních řešení pro územní řízení
 • vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro územní řízení
 • vypracování některých požadavkě zvláštními (nestandardními) technikami projektování
 • vypracování zvláštních částí dokumentace
 • vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při rozporných jednáních a řízeních
 • vypracování podkladě pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby, vypracování zvláštní dokumentace např. dle zákona č.100/2001 Sb.
 • zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace
 • doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného orgánu
 • spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací či osob
 • zpracování předběžného oznámení v případě, že je nutné zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích
 • podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí o umístění stavby

součinnost klienta

 • při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
 • při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů
 • při zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí
 • při zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
 • schválení dokumentace k územnímu řízení a rozpracování výsledků řízení do úrovně dokumentace pro stavební povolení
 • přepracování dokumentace k územnímu řízení s novými podklady nebo zastavení projektových prací.

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE

k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Citace Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

A. Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.

B. Průvodní zpráva

1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a)poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce,
b)údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,
c)údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,
d)údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
e)možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
f)geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území,
g)poloha vůči záplavovému území,
h)druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,
i)přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
j)zajištění vody a energií po dobu výstavby.

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)účel užívání stavby,
b)trvalá nebo dočasná stavba,
c)novostavba nebo změna dokončené stavby,
d)etapizace výstavby.

3. Orientační údaje stavby

a)základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.),
b)celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,
c)celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),
d)odborný odhad množství splaškových a dešťových vod,
e)požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,
f)požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
g)předpokládané zahájení výstavby,
h)předpokládaná lhůta výstavby.

C. Souhrnná technická zpráva

1. Popis stavby

a)zdůvodnění výběru stavebního pozemku,
b)zhodnocení staveniště,
c)zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,
d)zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního),
e)zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,
f)u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a)údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,
b)údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,
c)uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,
d)požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,
e)uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,
f)údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

a)popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,
b)předpokládané kapacity provozu a výroby,
c)popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,
d)návrh řešení dopravy v klidu,
e)odhad potřeby materiálů, surovin,
f)řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,
g)odhad potřeby vody a energií pro výrobu,
h)řešení ochrany ovzduší,
i)řešení ochrany proti hluku,
j)řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1.řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
2.řešení evakuace osob a zvířat,
3.navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,
4.vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,
5.řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
6.zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a)řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
b)řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,
c)návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)povodně,
b)sesuvy půdy,
c)poddolování,
d)seizmicita,
e)radon,
f)hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

9. Civilní ochrana

a)opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.
b)řešení zásad prevence závažných havárií,
c)zóny havarijního plánování.

D. Výkresová dokumentace

a)přehledná situace

v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových delších než 1 000 m a u staveb rozsáhlých) dokumentující vztahy navržené stavby nebo areálu k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

b)celková situace stavby nebo areálu

zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1 000, u staveb rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000, s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

1.stávajících staveb,
2.navržené stavby s vyznačením odstupů od hranice pozemku a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,
3.hranice dočasného a trvalého staveniště,
4.objektů určených k asanaci,
5.stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě, s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,
6.dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
7.situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby,
8.vjezdu na stavební pozemek,

c)výkresy

v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické začlenění stavby do území a základní funkční, objemové a dispoziční řešení, výšky jednotlivých objektů a jejich architektonický výraz; u liniových staveb mohou být tyto výkresy nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1 : 500 až 1:2 000,

d)návrh stavby

v měřítku 1:500 až 1:200, obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, popř. inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých inženýrských objektů v přiměřeném měřítku); u liniových staveb se návrh stavby v měřítku 1:1 000 až 1:200 zpracovává pro vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.),

e)základní svislé řezy,

dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých objektů, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; u liniových staveb jsou svislé řezy nahrazeny podélným profilem a charakteristickými vzorovými řezy,

f)základní pohledy

důležitých objektů (u pohledově exponovaných staveb, popřípadě panoramatické zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod., zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu); pro objekty pozemního stavitelství bude tato část zahrnovat pohledy na průčelí objektů,

g)pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny,

h)výkres požárně nebezpečného prostoru

řešené stavby a sousedních objektů a vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest.

E. Dokladová část

a)zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,
b)závazná stanoviska dotčených orgánů,
c)stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
d)případná vyjádření účastníků řízení.


Metodika výpočtu nákladů stavby ve fázi DUR

Dopručenou metodou výpočtu předpokládaných nákladů stavby v této fázi je kalkulace přes objem výstavby detailnějí vysvětlená na straně Výpočet předběžných stavebních nákladů v úrovni STS a DUR. Výpočet ani odhad nákladů na stavbu není součástí standardních výkonů této fáze projektové přípravy.

 

 

Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území; projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobně;
projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) dle zákona č. 50/1976 Sb. a zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Citace z Honorářového řádu ČKA

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.3. Výkonová fáze III

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby [DUR]

základní výkony

 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení] architektem/inženýrem (technikem)
 • zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] architektem/inženýrem (technikem)
 • textová část dokumentace
 • výkresová část dokumentace
 • získání srovnávacích nabídek na technická zařízení
 • odhad investičních nákladů
 • na podkladě výsledků dosažených ve fázi 1 a 2, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry

zvláštní výkony

 • vyhodnocení návrhů alternativních řešení architektem/inženýrem (technikem) a jeho specialisty m. j. s ohledem na hospodárnost, náklady a návratnost
 • provedení potřebných předběžných průzkumů a zaměření a částečné zpracování podrobných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace a provedení doplňků a změn podkladě pro územní řízení
 • vypracování alternativních řešení pro územní řízení
 • vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro územní řízení
 • vypracování některých požadavkě zvláštními (nestandardními) technikami projektování
 • vypracování zvláštních částí dokumentace
 • vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při rozporných jednáních a řízeních
 • vypracování podkladě pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby, vypracování zvláštní dokumentace např. dle zákona č.100/2001 Sb.
 • zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace
 • doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného orgánu
 • spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací či osob
 • zpracování předběžného oznámení v případě, že je nutné zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích
 • podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí o umístění stavby

součinnost klienta

 • při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
 • při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů
 • při zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí
 • při zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
 • schválení dokumentace k územnímu řízení a rozpracování výsledků řízení do úrovně dokumentace pro stavební povolení
 • přepracování dokumentace k územnímu řízení s novými podklady nebo zastavení projektových prací.

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE

k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Citace Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

A. Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.

B. Průvodní zpráva

1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a)poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce,
b)údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,
c)údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,
d)údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
e)možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
f)geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území,
g)poloha vůči záplavovému území,
h)druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,
i)přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
j)zajištění vody a energií po dobu výstavby.

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)účel užívání stavby,
b)trvalá nebo dočasná stavba,
c)novostavba nebo změna dokončené stavby,
d)etapizace výstavby.

3. Orientační údaje stavby

a)základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.),
b)celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,
c)celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),
d)odborný odhad množství splaškových a dešťových vod,
e)požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,
f)požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
g)předpokládané zahájení výstavby,
h)předpokládaná lhůta výstavby.

C. Souhrnná technická zpráva

1. Popis stavby

a)zdůvodnění výběru stavebního pozemku,
b)zhodnocení staveniště,
c)zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,
d)zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního),
e)zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,
f)u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a)údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku,
b)údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,
c)uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,
d)požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,
e)uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,
f)údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

a)popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,
b)předpokládané kapacity provozu a výroby,
c)popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,
d)návrh řešení dopravy v klidu,
e)odhad potřeby materiálů, surovin,
f)řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,
g)odhad potřeby vody a energií pro výrobu,
h)řešení ochrany ovzduší,
i)řešení ochrany proti hluku,
j)řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1.řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
2.řešení evakuace osob a zvířat,
3.navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,
4.vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,
5.řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
6.zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a)řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
b)řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,
c)návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)povodně,
b)sesuvy půdy,
c)poddolování,
d)seizmicita,
e)radon,
f)hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

9. Civilní ochrana

a)opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.
b)řešení zásad prevence závažných havárií,
c)zóny havarijního plánování.

D. Výkresová dokumentace

a)přehledná situace

v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových delších než 1 000 m a u staveb rozsáhlých) dokumentující vztahy navržené stavby nebo areálu k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

b)celková situace stavby nebo areálu

zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1 000, u staveb rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000, s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

1.stávajících staveb,
2.navržené stavby s vyznačením odstupů od hranice pozemku a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,
3.hranice dočasného a trvalého staveniště,
4.objektů určených k asanaci,
5.stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě, s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,
6.dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
7.situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby,
8.vjezdu na stavební pozemek,

c)výkresy

v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické začlenění stavby do území a základní funkční, objemové a dispoziční řešení, výšky jednotlivých objektů a jejich architektonický výraz; u liniových staveb mohou být tyto výkresy nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1 : 500 až 1:2 000,

d)návrh stavby

v měřítku 1:500 až 1:200, obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, popř. inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých inženýrských objektů v přiměřeném měřítku); u liniových staveb se návrh stavby v měřítku 1:1 000 až 1:200 zpracovává pro vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.),

e)základní svislé řezy,

dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých objektů, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; u liniových staveb jsou svislé řezy nahrazeny podélným profilem a charakteristickými vzorovými řezy,

f)základní pohledy

důležitých objektů (u pohledově exponovaných staveb, popřípadě panoramatické zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod., zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu); pro objekty pozemního stavitelství bude tato část zahrnovat pohledy na průčelí objektů,

g)pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny,

h)výkres požárně nebezpečného prostoru

řešené stavby a sousedních objektů a vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest.

E. Dokladová část

a)zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,
b)závazná stanoviska dotčených orgánů,
c)stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
d)případná vyjádření účastníků řízení.


Metodika výpočtu nákladů stavby ve fázi DUR

Dopručenou metodou výpočtu předpokládaných nákladů stavby v této fázi je kalkulace přes objem výstavby detailnějí vysvětlená na straně Výpočet předběžných stavebních nákladů v úrovni STS a DUR. Výpočet ani odhad nákladů na stavbu není součástí standardních výkonů této fáze projektové přípravy.