Napište, co hledáte

Studie / Návrh stavby – STS

Share

 

je předprojektová část dokumentace dokládající koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi klientem a architektem/inženýrem (technikem) a ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území. Vypracovává se standardně ve variantách, nadstandardně v alternativách.

 

Minimální doporučený rozsah studie

Tento rozsah dokumentace není na rozdíl od dalších fází nikde přesné právně specifikován, ale níže uvedené body odpovídají základnímu minimálnímu požadavku na objasnění všech souvislostí a prezentaci záměru případným spoluinvestorům.

a.) Základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady.
b.) Výkresová část jasnou a jednoduchou formou popisující dům v min. doporučeném rozsahu:

A – situační výkresy – umístění objektu na pozemku a vyznačení základních důležitých vnějších vazeb (územní plán, příjezd k pozemku, sousední objekty apod.)
B – půdorysy – výkresy všech podlazí domu v měřítku ideálně 1:100
C – řezy – v tuto fázi pokud dům nemá specificky složitou strukturu stačí jeden orientační řez v měřítku 1:100
D – podhledy, skicy a vizualizace – pohled na objekt ze všech čtyř stran doplněný min. jednou základní skicou resp. vizualizací zobrazující představu o vzhledu domu

Standard profesních výkonů

 

3.2. Výkonová fáze II

Studie stavby [STS] – provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu

základní výkony

 • příprava návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem)
 • zpracování návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem), popřípadě specialisty (koordinace specialistů) – ve variantách [alternativy jsou zvláštním výkonem samostatně honorovaným]
 • textová část návrhu/studie stavby
 • výkresová část návrhu/studie stavby
 • upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/ inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • uskutečnění předběžných jednání architektem/ inženýrem (technikem) k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
 • projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových představ

zvláštní výkony

 • doplnění dokumentace dosud zpracované architektem/inženýrem (technikem) o zvláštní nároky a nové požadavky, popřípadě vypracování alternativních studií
 • vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
 • provedení potřebných částí předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky (specifikace energetických, hospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí)
 • posouzení a návrh řešení některých vybraných finančních náležitostí stavby architektem/inženýrem (technikem), předběžný odhad investičních nákladů
 • stanovení některých speciálních časových a organizačních náležitostí stavby
 • provedení předběžné poptávky
 • znázornění záměrů zvláštní technikou (např. perspektivy nebo digitálního prostorového zobrazení)
 • vypracování návrhu řešení údržby objektů, konstrukcí a zařízení
 • sestavení plánu financování, analýza stavebních, provozních a užitných nákladů
 • spolupůsobení při získání úvěru
 • podklady k výpočtu poplatků za získání vyjádření účastníků řízení a za výpisy z evidence nemovitostí.

součinnost klienta

 • při přípravě návrhu/studie stavby
 • při použití některých zvláštních (nestandardních) technik projektování klientem
 • při provádění potřebných předběžných průzkumů
 • při uskutečnění předběžných jednání
 • při projednání výsledků s architektem/inženýrem (technikem) a rozhodnutí o rozpracování zakázky do dalšího stupně

 (Zdroj: Honorářový řád ČKA)