Napište, co hledáte

01.Názvosloví

Share

rez domu Pro správnou orientaci a pochopení odborných výrazů, uvádíme zde jejich podrobnější vysvětlení.

Deklarovaná hodnota
Hodnota vlastnosti výrobku stanovená v souladu s technickou normou, kterou musí výrobce splnit s uvážením proměnlivosti výrobního procesu.

Zděné konstrukce

Konstrukce
Uspořádaná soustava navzájem propojených nosných prvků navržených tak, aby zajišťovaly určitou míru tuhosti této konstrukce.

Stavební materiál
Materiál používaný pro zhotovení konstrukce. Druh konstrukce Označení konstrukce podle převládajícího použitého materiálu, např. zděná konstrukce, ocelová konstrukce.

Zdivo
Seskupení zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou.

Vyztužené zdivo
Zdivo, v němž jsou pruty nebo sítě, obvykle ocelové, uloženy v maltě nebo betonu tak, aby všechny spolupůsobily proti účinkům působících zatížení.

Vazba zdiva
Pravidelné uspořádání zdicích prvků ve zdivu zaručující jejich spolupůsobení.

Pevnost zdiva v tlaku
Pevnost zdiva v tlaku s vyloučením vlivu tření v dotyku s tlačnými deskami zkušebního stroje, bez vlivu štíhlosti zděného zkušebního tělesa a bez vlivu výstřednosti zatížení.

Pevnost zdiva v tahu za ohybu
Pevnost zdiva v tahu při namáhání ohybovým momentem.

Pevnost zdiva ve smyku
Pevnost zdiva namáhaného smykem.

Charakteristická pevnost zdiva
Hodnota pevnosti, která odpovídá 5 % kvantilu rozdělení všech hodnot stanovených příslušným zkušebním postupem.

Zdivo z pálených zdicích prvků v silně agresivním prostředí
Zdivo nebo části zdiva, které jsou v dohotovené konstrukci nasyceny vodou (pocházející z atmosférických srážek nebo podzemní vody), jsou-li bez ochranných stavebních částí a jsou současně vystaveny častému působení střídavého zmrazování a rozmrazování v důsledku klimatických podmínek.

Zdivo z pálených zdicích prvků v mírně agresivním prostředí
Zdivo nebo části zdiva, které jsou v dohotovené konstrukci vystaveny působení vlhkosti a střídavému zmrazování a rozmrazování, kromě zdiva v silně agresivním prostředí.

Zdivo z pálených zdicích prvků v neagresivním prostředí
Zdivo nebo části zdiva, které nejsou v dohotovené konstrukci vystaveny působení vlhkosti a mrazu.

Zdicí prvky kategorie I
Zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5 %.

Zdicí prvky kategorie II
Zdicí prvky, u kterých se předpokládá, že nesplní podmínku požadovanou u prvků kategorie I.

Zdicí prvek
Předem zhotovený prvek určený pro uložení ve zdivu.

Ložná plocha zdicího prvku
Horní nebo dolní plocha zdicího prvku při jeho zamýšleném uložení ve zdivu.

Celková plocha
Plocha průřezu vedeného zdicím prvkem bez odečtení průřezových ploch děr, dutin a drážek.

Prohlubeň
Vybrání vytvořené během výroby zdicího prvku v jedné nebo obou jeho ložných plochách.

Otvor
Záměrně vytvořený volný prostor, který prochází zdicím prvkem úplně nebo částečně, tj. je průběžný (díra) nebo neprůběžný (dutina).

Úchytný otvor
Záměrně vytvořený otvor ve zdicím prvku, umožňující snazší uchopení a zvednutí zdicího prvku jednou nebo oběma rukama, popř. strojem nebo pomocným nástrojem.

Vnitřní žebro
Přepážka z plného materiálu mezi otvory ve zdicím prvku.

Obvodové žebro
Plný materiál mezi otvorem a vnějším povrchem (obvodem) zdicího prvku.

Pevnost v tlaku zdicích prvků
Průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu zdicích prvků.

Malta pro zdění
Směs jednoho nebo více anorganických pojiv, kameniva, vody a někdy příměsí a/nebo přísad používaných pro ukládání, spojování a spárování zdiva.

Obyčejná malta pro zdění
Malta pro zdění, pro kterou nejsou předepsány speciální vlastnosti.

Malta pro zdění pro tenké spáry
Návrhová malta pro zdění s největší zrnitostí kameniva rovné nebo menší než předepsaná hodnota.

Lehká malta pro zdění
Návrhová malta pro zdění, jejíž objemová hmotnost v suchém stavu je menší než 1 300 kg∙m-3.

Návrhová malta pro zdění
Malta, jejíž složení a výrobní postup jsou zvoleny tak, aby zajistily požadované vlastnosti.

Průmyslově vyráběná malta pro zdění
Malta pro zdění, která je dávkována a umísena průmyslově.

Předem dávkovaná malta pro zdění
Malta, jejíž složky jsou dávkovány průmyslově, dodávaná na staveniště, kde je zamíchána podle pokynů a podmínek výrobce.

Staveništní malta pro zdění
Malta pro zdění, která je z jednotlivých složek dávkována a zamíchána na staveništi.

Pevnost malty v tlaku
Průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu zkušebních těles po 28denním uložení a ošetření.

Výplňový beton
Beton vhodné konzistence a s vhodným největším zrnem kameniva pro vyplnění dutin ve zdivu.

Výztuž
Ocelové výztužné pruty pro použití ve zdivu.

Výztuž ložných spár
Předem zhotovená výztuž (výztužné pruty nebo výztužné prvky) pro použití v ložných spárách zdiva.

Stěnová spona
Prvek pro spojení dvou vrstev dutinové (vrstvené) stěny (přitom spona prochází vnitřní dutinou) nebo pro spojení zděné stěny s rámovou konstrukcí nebo pro spojení zděné přizdívky s vnitřní stěnou.

Ložná spára
Vrstva malty mezi ložnými plochami zdicích prvků.

Příčná spára
Styčná maltová spára kolmá k ložné ploše i k líci stěny.

Podélná spára
Svislá maltová spára uvnitř stěny, rovnoběžná s lícem stěny.

Tenká spára
Spára vyplněná maltou pro tenké spáry s tloušťkou nejvýše 3 mm.

Dilatační spára
Spára umožňující volný pohyb v rovině stěny.

Spárování
Dohotovení maltové spáry během provádění režného zdiva (vyzdívání).

Vyspárování
Vyplnění a dohotovení proškrábnutých spár režného zdiva.

Nosná stěna
Stěna určená pro přenášení zejména svislého zatížení a vlastní tíhy.

Jednovrstvá stěna
Stěna bez vnitřní dutiny nebo svislé spáry (vyplněné nebo nevyplněné maltou) ve své rovině.

Vrstvená (dutinová) stěna
Stěna skládající se ze dvou rovnoběžných jednovrstvých stěn účinně spojených stěnovými sponami nebo výztuží ložných spár. Prostor mezi oběma jednovrstvými stěnami je buď ponechán jako souvislá nezaplněná dutina nebo je úplně či částečně vyplněn nenosným tepelněizolačním materiálem.

Dvouvrstvá stěna
Stěna skládající se ze dvou rovnoběžných zděných vrstev, mezi nimiž je souvislá průběžná spára (nejvýše 25 mm tlustá) plně vyplněná maltou a jež jsou účinně spojeny stěnovými sponami zabezpečujícími jejich úplné spolupůsobení.

Stěna s lícovou vrstvou
Stěna s lícovými zdicími prvky, které jsou spojeny vazbou s rubovými zdicími prvky a spolupůsobí s nimi.

Přizdívka
Stěna, která tvoří vnější líc stěnové konstrukce, není spojena vazbou s vnitřní stěnou nebo rámovou konstrukcí a nepřispívá k jejich únosnosti.

Nenosná stěna
Stěna, která není určena pro přenášení zatížení a která se může odstranit, aniž by byla ohrožena spolehlivost a celistvost zbývající nosné konstrukce.

Drážka
Podélná rýha vytvořená ve zdivu.

Výklenek
Volný prostor vytvořený v líci stěny.

Vodorovné konstrukce

Překlad
Nosník, který přenáší zatížení nad otvorem ve zděné stěně.

Výška překladu
Celková výška prefabrikované (předem vyrobené) části překladu.

Délka překladu
Celková délka předem vyrobeného překladu.

Délka uložení
Délka konce překladu, která spočívá na podpoře.

Světlost
Světlá vzdálenost mezi podporami překladu.

Mezní průhyb
Hodnota průhybu stanovená výrobcem překladu, která nesmí být překročena při předpokládaném použití překladu.

Jednoduchý překlad
Předem vyrobený překlad, který působí samostatně.

Kombinovaný překlad
Překlad, který se skládá ze dvou nebo více konstrukčních částí, z nichž každá má svoji tlačenou a taženou část průřezu.

Spřažený překlad
Překlad, který se skládá z prefabrikované části a doplňkové části zhotovené na místě ze zdiva nebo betonu; doplňková část je umístěna nad prefabrikovanou částí a obě části spolupůsobí.

Výška spřaženého překladu
Celková výška tažené a tlačené oblasti spřaženého překladu.

Únosnost v ohybu
Rovnoměrné spojité zatížení, při kterém dochází k porušení vzorků překladů (nebo nižší zatížení, při kterém byly zkoušky přerušeny podle doporučení výrobce překladu).

Zatížení při mezním průhybu
Celkové rovnoměrně rozdělené zatížení překladu, při kterém průhyb dosahuje mezní hodnotu.

Únosnost ve smyku
Průměrná smyková síla, při které dochází k porušení sady vzorků překladů (nebo nižší zatížení, při kterém byly zkoušky přerušeny podle doporučení výrobce překladu).

Únosnost
Celkové, rovnoměrně rozdělené spojité zatížení, které může být přenášeno překladem.

Zděný překlad
Překlad, který se skládá z jedné nebo více tenkostěnných tvarovek a železobetonové nebo předpjaté části vybetonované do tvarovek.

Tenkostěnná tvarovka
Předem vyrobený prvek s jednou nebo více drážkami (kanálky), do kterých se vybetonuje část ze železového nebo předpjatého betonu.

Pixmac000084119930Střešní krytina

Pálené střešní tašky
Výrobky pro skládané krytiny pro šikmé střechy a pro obklady stěn, které jsou vyráběny tvarováním (tažením a/nebo ražením), sušením a vypalováním jílovitých hmot s příměsemi nebo bez příměsí. Celá plocha nebo část plochy mohou být opatřeny engobou nebo glazurou.

Základní druhy tašek jsou:

Zvláštní tašky
Tašky, jejichž tvary se z estetických důvodů navzájem odlišují např. ručně zhotovené tašky.

Tašky ražené
Tašky s jednou nebo více drážkami v podélném a příčném směru.

Tašky tažené
Tašky s drážkou v podélném směru, ale bez drážky v příčném směru.
Poznámka: Tašky umožňují pokládku s různým délkovým překrytím.

Tašky s příčnou (čelní) hlavovou drážkou
Tašky s drážkou v příčném směru, ale bez drážky v podélném směru.

Tašky s proměnným délkovým překrytím
Tašky s podélnou a příčnou drážkou, které umožňují připevnění s proměnným délkovým překrytím.

Tašky s proměnným bočním překrytím
Tašky s podélnou a příčnou drážkou, které umožňují připevnění s proměnným bočním překrytím.

Ploché tašky
Tašky obvykle s rovným povrchem, které mohou být mírně vyklenuté/prohnuté v příčném a/nebo podélném směru a které nemají žádný drážkový systém.
Poznámka: Tyto tašky jsou zpravidla čtvercové, ale mohou mít speciálně tvarovanou přední hranu (např. přední hrana zaoblená nebo špičatá).

Vlnovky (esovky)
Tašky zakřivené do tvaru „S“, které neumožňují spojování podélnými ani příčnými drážkami.

Prejzy
Tašky žlábkového tvaru, které umožňují proměnné délkové překrytí nebo konstantní délkové překrytí (kde jsou tašky opatřeny zarážkami). Jsou vyráběné buď s rovnoběžnými, nebo kónicky se sbíhajícími okraji.

Pálené střešní tvarovky
Výrobky, které doplňují tašky a které mají technickou funkci.

Tvarovky rozměrově koordinované
Tvarovky, které jsou určené pro připojení nebo spojení s taškami, se kterými mají být položeny (např. drážková taška okrajová, drážková taška větrací, jednaapůltašky, hřebenáč drážkový, drážková nebo spojovací nárožní taška, spojovací úžlabní taška, drážková nebo spojovací taška úhlová).

Tvarovky rozměrově nekoordinované
Tvarovky, u kterých není požadavek pro připojení nebo spojení s taškami, se kterými má být položena (např. hřebenáč, taška nárožní, taška úžlabní, taška lomená).

 

Specifické definice pro tašky a tvarovky ražené a tažené:

Drážka
Systém navržený pro spojení dvou sousedních tašek nebo tvarovek a obvykle se skládající z jedné nebo více vystouplých částí nazývaných „žebírka“ a jednou nebo více prohloubených částí nazývaných „žlábky“.

Podélná drážka
Systém umožňující spojení dvou tašek nebo tvarovek umístěných ve stejné řadě.

Příčná drážka
Systém umožňující spojení dvou tašek umístěných v řadách nad sebou.  

(Autor: Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Fotografie: Pozemní stavitelství) 

————————————————————————————————————–

Další články