Napište, co hledáte

07.Proces realizace stavby

Share

800px-Stavba domu v Boňkově wiki commonsVýstavbou se chápou všechny práce spojené s přípravou a realizací záměru investora, tedy budování nového stavebního díla či provedení rekonstrukce, modernizace nebo jiného stavebního zásahu. Na těchto aktivitách se podílí celá řada aktérů, kteří mezi sebou musí úzce spolupracovat a slaďovat svoji činnost. Hlavními účastníky procesu výstavby jsou:

 

 

 

  • Investor – subjekt, který pro sebe nebo jinou organizaci připravuje a zabezpečuje stavbu. Investor definuje požadavky na stavební dílo v investorském záměru a prosazuje je v průběhu zpracování projektové dokumentace a během realizace stavby (prostřednictvím dozoru investora)
  • Projektant – subjekt oprávněný k projektové činnosti, zajišťuje vypracování projektové dokumentace minimálně v rozsahu nutném pro správní řízení k povolení realizace stavebního díla (územní řízení, stavební řízení)
  • Dodavatel – organizace kompetentní k provádění stavebních nebo montážních prací, zabezpečuje realizaci stavby na základě schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení

Dodavatel úzce spolupracuje s autorským dozorem (dohlížejícím na dodržení architektonické a celkové koncepce podle projektu), technickým dozorem (dohlížejícím na dodržení všech technických parametrů stavby) a dozorem investora (dohlížející na dodržení uživatelského záměru investora). Proces realizace stavebního díla lze rozdělit do tří základních fází:

diagramPřípravná fáze

Investor ve spolupráci s projektantem definuje hlavní předpoklady na funkci stavby a koná předběžná technická a ekonomická zhodnocení efektivnosti různých variant investice. Tyto varianty jsou zpracovány ve formě architektonické studie. K tomu je potřeba získat nezbytné technické podklady (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně-statický průzkum apod.) a zajistit předběžná stanoviska správních orgánů (konzultace na Útvaru hlavního architekta, na Památkové péči apod.).

Návrh stavby a projekce

Projektant na základě specifikovaných požadavků a zvolené varianty z přípravné fáze zpracuje první stupeň projektové dokumentace – návrh stavby, ve kterém se doladí provozní a technické parametry budoucího objektu. Návrh stavby slouží jako podklad k vypracování dokumentace k územnímu řízení. Na základě tohoto dokumentu vydává příslušný stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby.

V další fázi tvoří projektant s ohledem na podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby dokumentaci ke stavebnímu povolení, která obsahuje stavební řešení včetně statického posouzení, i řešení technického vybavení (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn apod.) a další údaje o řešení stavby (požárně bezpečnostní řešení, projekt organizace výstavby, splnění podmínek ochrany zdraví a životního prostředí apod.). Projekt ke stavebnímu povolení je společně s řadou vyjádření dotčených správních orgánů (památkové péče, hygienické stanice, hasičů apod.) základním podkladem pro stavební řízení, na jehož základě stavební úřad vydá stavební povolení k výstavbě.

Vlastní výstavba objetu

Stavbu budovy provádí dodavatel za těsné spolupráce s projektantem a investorem, kteří upřesňují detailní požadavky a dohlížejí na dodržení podmínek a požadavků zpracovaných v projektové dokumentaci. V případě, že v průběhu realizace dojde k odchylkám od původního projektu, je třeba po dokončení stavby zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, která je podkladem pro kolaudační řízení.   

(Zdroj: stavební zákon, ČSN)