Napište, co hledáte

05.Stavební povolení – ohlášení stavby

Share

9cb1f9046f785f7456c113ddd174b1ff.800x600Ohlášení stavby

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce stačí pouze ohlásit stavebnímu úřadu, popřípadě je nechat stvrdit územním souhlasem nebo územní rozhodnutí a ohlášením. I když jde v podstatě o zjednodušenou podobu stavebního povolení, je přesto potřeba u drobnějších staveb doložit balíček potřebných dokumentů, podání žádosti, vyjádření sousedů a tak dále.

Mezi ohlašované stavby patří:

  • celková zastavěná plocha do 150 metrů čtverečních s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
  • podzemní stavby do 300 metrů čtverečních celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 metrů (pokud nejsou například vodním dílem)
  • stavby do 300 metrů čtverečních celkové zastavěné plochy a výšky do 10 metrů, nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let (s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 metrů čtverečních celkové zastavěné plochy a výšky do 15 metrů)
  • stavby do 50 metrů čtverečních celkové zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů
  • stavby pro reklamu, vybrané stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 metrů čtverečních, nejvíce však do 1 000 metrů čtverečních

Další činnosti, které je podle Stavebního zákona v §104 nutné ohlásit jsou udržovací práce na stavbě nebo terénní úpravy. Na stavby opěrných zdí do výšky jednoho metru, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím však bude potřeba už stavební povolení. V případě realizace oplocení ohlášení ani povolení není potřeba.

Stavba domu nesmí rozporovat s územním plánem dané lokality, měla by stát v zastavěném území a nesmí vyžadovat zhotovení nové veřejné dopravní a technické infrastruktury. V případě ohlášení není požadováno nové územní řízení, stačí pouze územně plánovací informace, získaná na příslušném stavebním úřadě.

Bez projektové dokumentace k provedení stavby, která se od dokumentace ke stavebnímu povolení nikterak neliší, se nedá obejít. I zde se musí skládat z části textové (průvodní zpráva, radonová zpráva, vyjádření stavebního úřadu, stanoviska institucí, které stavba zasáhne, fotodokumentace) a části výkresové (situace stavby, jednotlivé půdorysy, řezy, pohledy na fasády a katastrální mapa).

Na příslušném odboru městského úřadu je nutné vyplnit formulář pro ohlášení stavby. Některé úřady ho mají dostupný i na svých internetových stránkách úřadu. Formulář obsahuje podrobný seznam příloh, které jsou k ohlášení nezbytné, včetně zmíněných dotčených orgánů (například orgány na úseku ochrany přírody a krajiny, památkové péče nebo požární ochrany).

Lhůtu, kterou mají úředníci pro vyřízení ohlášení stavby, je 40 dní ode dne podání žádosti.

V případě, že i do tohoto data nedojde vyjádření, dává stavební úřad souhlas ke stavbě.

Velká změna u ohlášení stavby oproti stavebnímu povolení je ukončení stavby. Dříve bylo nutné vyzvat stavební úřad ke kolaudaci domu. Dnes však vystačí min. 30 dní před počátkem obývání stavby ohlásit záměr užívání stavby a stavební úřad provede pouze závěrečnou kontrolní prohlídku.

Stavební povolení

U stavby rodinného domu, který překračuje zákonné hranice popsané výše, je to složitější. Podobně je tomu u vydání stavebního povolení pro stavbu, která je v rozporu s územně plánovací dokumentací, nebo potřebuje vybudovat nové dopravní a technické sítě. Tyto případy vyžadují územní řízení, které navýší vedle výše zmíněné projektové dokumentace (cena v rámci 1000 Kč)rozpočet stavby.

Stavební úřad, na základě podání žádosti o kolaudaci domu a provedení kolaudačního řízení, vydá souhlasné/nesouhlasné stanovisko o užívání stavby. Dojde tím k revizi a prověření všech aspektů stavebního povolení a v zákonné lhůtě 30 dnů musí proběhnout vyjádření stavebního úřadu o užívání stavby i s možnými podmínkami užívání.

Ceny stavebního ohlášení a stavebního povolení se samozřejmě liší. V případě ohlášení není na úřadě účtována žádná částka, ovšem při stavebním povolení se musí zaplatit 300 Kč – 3000 Kč (dle náročnosti stavby), ale také cca 1000 Kč za územní řízení, které je v tomto případě nutností.  

(Zdroj: Česká televize, Stavební úřad Praha, Česká společnost pro stavební právo)

——————————————————————————————————————————————–

Další články: