Napište, co hledáte

06.Žádost o stavební povolení – formulář

Share

800px-Hostivice výstavba nových rodinných domůAdresa příslušného úřadu

Zde se uvádí adresa stavebního úřadu, do jehož působnosti spadá  pozemek. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně vydává seznam stavebních úřadů, popř. se informovat na obecním úřadě.

I. Stavebník

Zvolí se jaká osoba bude stavbu investovat. V našem případě fyzická osoba.

II. Stavebník jedná

Tento bod vyplní ti, kteří se v jednání se stavebním úřadem nechávají zastupovat. Může se jednat o příbuzného, architekta či jinou osobu.

III. Údaje o stavbě a její stručný popis

Zde se zaškrtne políčko, které odpovídá naší realizaci. U stavby rodinného domu zatrhneme první políčko a uvedeme identifikaci územního souhlasu. Na níže položené řádky vypíšeme druh stavby, její účel a charakteristiku (výšky, plochy apod.)

IV. Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem

Do tabulky je nutné uvést identifikaci našeho pozemku / pozemků, na nichž stavíme. Potřebné údaje lze dohledat v kupní smlouvě, popř. katastru nemovitostí.

V. Sousední pozemky a stavby na nich

Do tabulky vyplnit všechny sousedící pozemky, jejichž informace získáme na příslušném katastrálním úřadě.

VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Uvádí se jak je vyřešeno napojení na infrastrukturu. Co je k napojení potřeba, co se provede nebo bylo provedeno. Vepíše se i způsob užívání (dočasný, trvalý).

VII. Rozsah a vybavení staveniště

Zapisují se plochy a konstrukce pro vybavení staveniště sklady, kancelářemi apod. Měl by se uvést způsob dopravy materiálu, základní vnitrostavební doprava, použité stroje a množství vybavení.

VIII. Zpracovatel projektové dokumentace

Uvádí se jméno, adresa, číslo autorizace a oprávnění autorizovaného projektanta či architekta.

IX. Provedení stavby

Identifikace (místo, název a IČ) zhotovitele, pokud je znám.

X. Navrhovaná stavba

Zatrhne se jedna z možností dle vypracování projektu (informovat u projektanta) a dále se zaškrtne políčko, kde je doklad uveden.

XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Uvádí se pouze přibližné, nikoli závazné termíny.

XII. Orientační náklad na provedení stavby

Velmi orientační náklady, které vynaložíme. Hodnota je orientační nikoli závazná.

XIII. Seznam a adresy známých účastníků řízení

Do tabulky se uvádí identifikační údaje, všech účastníků řízení (sousedé, orgány ochrany aj.)

XIV. K provedení stavby má být použit stavební pozemek

Zaškrtnou se políčka, která odpovídají naší stavbě. V případě, že se stavba zhotovuje i na sousedním pozemku, musí se uvést zda byla s jeho vlastníkem uzavřena dohoda. Jestliže ano, určit parametry záboru jeho půdy.

Podpis

Platnost dokumentu musíme stvrdit podpisem, jinak nebude dokument platný.

Ohlášení stavby – formulář

Adresa příslušného úřadu

Uvádí se adresa stavebního úřadu, do jehož kompetence náleží náš pozemek. Informace o úřadě lze dohledat v každoročních seznamech, které vydává ministerstvo pro místní rozvoj, nebo se poptat na obecním úřadě.

Ohlášení k provedení

Zaškrtne se příslušné políčko, které odpovídá naší stavební činnosti. Nejčastěji se při stavbě rodinného domu jedná o první políčko „nové stavby“.

I. Stavebník

Zatrhneme políčko toho, kdo bude investovat stavbu. V našem případě se bude jednat o fyzickou osobu.

II. Stavebník jedná

Tuhle část využijí především ti, kteří se v jednání nechávají zastupovat (zatrnou políčko „je zastoupen“), ať se jedná o příbuzného, souseda či projektanta. Na řádky níže se pak vyplní adresa a identita zástupce.

III. Označení a účel stavby

Údaje potřebné k vyplnění následujících kolonek jsou k nalezení v projektu, popř. v technické zprávě. V případě nenalezení hodnoty ihned kontaktujte svého projektanta či architekta.

IV. Místo stavby a pozemky dotčené stavbou

Do tabulky se vepíší pozemky, na nichž bude stavba provedena. Veškeré potřebné údaje k vyplnění nalezneme na katastru nemovitostí nebo v kupní smlouvě. Pokud uvedené řádky stačit budou, zaškrtne se políčko „ne“, jinak by se muselo zaškrtnou políčko „ano“ a zbylé pozemky uvést do přílohy.

V. Sousední pozemky a stavby na nich

Do tabulky se uvedou pozemky, které přiléhají k pozemkům na nichž bude stavební činnost probíhat. Potřebné údaje seženeme na katastru nemovitostí. Pokud uvedené řádky stačit budou, zaškrtne se políčko „ne“, jinak by se muselo zaškrtnou políčko „ano“ a zbylé pozemky uvést do přílohy.

VI. Údaje o způsobu provádění stavby

Nejprve označíme políčko, které bude uvádět, zda si stavbu necháme vyhotovit nebo její realizaci provedeme svépomocí. U stavby firmou se uvádí název, adresa a IČ firmy. U stavby svépomocí musíme uvést stavbyvedoucího (jeho číslo, pod kterým je veden v seznamu autorizovaných osob, informaci nám poskytne on sám) a dozor stavby (číslo, vzdělání, jméno apod.). Do spodních kolonek se vyplní orientační data zahájení a dokončení stavby, a také zda stavbu hodláme využívat jako trvalou (u rodinných domů) či ji staví jen jako dočasnou (pomocné sklady, haly aj.).

Podpis

Formulář bez našeho podpisu by nenabyl zákonné platnosti a byl by neplatným.  

—————————————————————————————————————————————-

Další články: