Napište, co hledáte

12.Nosné zdivo

Share

brick-wallSvislé konstrukce se dělí na nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře) a na nenosné konstrukce (příčky, stěnové výplně aj.). Svislé nosné konstrukce podepírají stropní konstrukce a tvoří tak společně s nimi rozhodující část nosného systému budovy.

 Z hlediska tvaru a konstrukčního řešení se svislé konstrukce rozdělují na:

  • Sloupy
  • Stěny
  • Pilíře (masivní sloupy)

Umístění stěn a příček je třeba při návrhu nosné konstrukce budovy pečlivě zvážit i s ohledem na budoucí možné přestavby a rekonstrukce. Obecně platí, že sloupy a pilíře omezují vzhledem k menším půdorysným rozměrům dispoziční variabilitu podstatně méně než nosné stěny.

Hlavní funkcí nosných stěn je přenášet veškerá zatížení (svislá i vodorovná) ze stropů, střechy a schodišť do základové konstrukce. Svislé nosné konstrukce jsou namáhány převážně tlakem, někdy ohybem a smykem, ve speciálních případech tahem.

Protipožární funkce a požadavky

Svislé nosné konstrukce jsou z hlediska požární bezpečnosti rozhodujícími konstrukčními prvky. Musí splňovat příslušné požadavky týkající se požární odolnosti a stupně hořlavosti použitých stavebních hmot. Minimální požární odolnost požárních stěn se v závislosti na stupni požární bezpečnosti požárního úseku pohybuje v rozpětí od 15 do 180 minut a je stanovena příslušnou normou.

Akustické požadavky

Zároveň musí stěny splňovat i akustické požadavky, zvláště ty nosné. Stěny musí vyhovovat požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost Rw (dB) – tj. stěna musí mít dostatečný „odpor“ vůči průniku zvuku ze vzduchu jedné místnosti přes stěnu do místnosti druhé. Nosné stěny s plošnou hmotností větší než 350 kg/m2, například z cihel a betonu z hlediska vzduchové neprůzvučnosti zpravidla vyhovují. V případě lehčích konstrukcí (např. dřevěné stěny nebo příčky) lze navrhnout systém složených z více vrstev oddělených od sebe vzduchovou mezerou s výplní akustickou izolací (minerální vata nebo vata ze skelných vláken).

Tepelně technické požadavky

Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce jsou stanoveny normou ČSN 73 0540:2. Norma uvádí požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U (Wm-2K-1), které nesmí být překročeny a hodnoty doporučené s ohledem na vyšší nároky na úspory energie na vytápění.

Nosné konstrukce dělíme z technologického hlediska na:

  • Zděné konstrukce
  • Monolitické konstrukce
  • Prefabrikované konstrukce
  • Prefa-monolitické konstrukce