Napište, co hledáte

08.Inženýrské sítě

Share

inzenyrske site - pripojkaInženýrské sítě slouží k rozvodu vody, vzduchu, energie apod. a k odvodu opotřebované nebo znečištěné vody, vzduchu, přeměněné energie apod. definované normou ČSN 73 6005. Inženýrské sítě lze přirovnat k tepnám, které přivádějí do domu životodárné energie. Při výběru parcely je proto nutné prověřit, jak to vlastně v dané lokalitě se zasíťováním vypadá.

Práva a povinnosti

Majitelem (spotřebitel) kanalizační nebo vodovodní přípojky, eventuálně jejich částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci či vodovodu. Majitel (spotřebitel) musí také respektovat podmínky osazení vodoměru určené vlastníkem, případně provozovatelem vodovodu.

Jestliže vnitřní vodovod nevyhovuje nárokům pro montáž vodoměru, je majitel (spotřebitel) povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v patřičném termínu nezbytné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

Přípojka je podle zákona samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Stejné platí i u kanalizační přípojky, sestávající se z úseku potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Možné problémy mohou nastat, pokud se pozemek nalézá v památkové zóně nebo ochranném pásmu energetických rozvodů, kde je zapotřebí získat územní rozhodnutí. Parcela by se neměla nacházet v oblasti, kde je vyhlášena takzvaná stavební uzávěra. Toto území je, vyhrazené pro státní výstavbu, např. elektrárny, přehrady, dálnice nebo to může být oblast poddolovaná díky důlní činnosti. Stavbu nelze provést ani na území národního parku či chráněné krajinné oblasti, v ochranném pásmu železnice, dálkových rozvodů vysokého napětí nebo zemního plynu.

Zákon

Kapitola „Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí IS“ uvádí, že zhotovitel je po převzetí staveniště povinen seznámit se s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích, dotčených prováděním díla, a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Dojde-li k poškození stávajících IS, které nebyly řádně vytyčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na jejich uvedení do původního stavu včetně případných škod a pokut hradí objednatel.

Budník na elektrikuPostup

Aby se mohlo vůbec kopnout do země a zasíťovat se parcela, musí mít majitel nejprve územní rozhodnutí, pak stavební povolení. Pokud by se jednalo o přivedení energií na pozemek, který není určen pro stavbu, pak musí majitel získat povolení pro odpočtové hodiny. Toto povolení se pak předloží u správce konkrétní sítě a podá se žádost o novou přípojku. Pozor! Ve stejném výkopu nelze vést vodu, plyn a elektriku. Plyn a voda se vede ve výkopu hloubky minimálně 90cm (určí správce sítě.)

Cena

Cena se bude odvíjet od vzdálenosti páteřního rozvodu konkrétní sítě k hranici pozemku, ke kterému se sítě přivádí. Přesnou cenu sdělí vždy zástupce sítě, které se u energií liší. Jiná cena bude za plyn a jiná za elektriku nebo plyn. A nesmí se zapomenout, že se zvlášť platí za výkopové práce a zvlášť za zatrubnění nebo kabeláž.

U výkopových prací se počítá třída zeminy, ve které se kope a objem vykopané zeminy v metrech krychlových. Různými způsoby se cení i ruční výkop a výkop strojem. Ručně se kope tam, kde nelze využít stroj nebo se výkop kříží s jiným vedením. Do ceny se započítává i písek pro obsyp kteréhokoliv vedení i práce geodeta (kterého si osloví správce sítě a od kterého se odvíjí i výše ceny). Cena přípojky tedy může od 2500 do několika desítek tisíc.

 

 

 

Předchozí článek
Další článek

Čtěte dále