Napište, co hledáte

Povodně 2013 z pohledu odborníků ČKAIT

Share

800px-Heřmanice povodeň 2010 důsledky 13O odborném obsahu konference rozhodla její vědecká rada vedená doc. Ing. Františkem Kudou, CSc., na svém únorovém zasedání v Drážďanech. Pořadatelem konference byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s dalšími organizacemi. Záštitu nad jejím pořádáním převzali hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a primátor Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek.

Cílem konference bylo poukázat na současný stav a možné přístupy k řešení protipovodňových opatření.

Je nutno podtrhnout vysokou úroveň všech přednesených referátů, ale i diskuzi, jež proběhla.

Případy a problémy, o nichž se hovořilo, byly již úspěšně vyřešeny nebo se jejich řešení zahájilo. Závěry a poznatky lze shrnout do několika oblastí:

Všeobecné poznatky

 • Problematika povodní se týká celého středoevropského prostoru.
 • V případech protipovodňových opatření musí být použity specifické investiční procesy.
 • Řešení protipovodňových opatření má mimořádný význam pro celkový urbanistický koncept města nebo širšího prostoru.
 • Rozpracování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (povodňová směrnice) v jednotlivých zemích.

Současný stav – pozitiva

 • Strategie urbanistického rozvoje obcí a měst ohrožených povodněmi,
 • Zásady ochrany měst ohrožených povodněmi,
 • Analýza protipovodňové problematiky.

Současný stav – negativa

 • Nevyhovující stav některých protipovodňových opatření,
 • Problémy s vlivem na psychiku a chování obyvatel, vyžadující okamžitá stavebně technická opatření a nikoliv koncepční řešení,
 • Složitost a náročnost protipovodňových opatření a nezbytnost jejich komplexního řešení.

Specifičnost některých prostorů

• Pozice inundačních území a jejich nového využití musí korespondovat s možnostmi a potřebami jednotlivých měst a prostorů.

• Zvláštní postavení protipovodňových staveb, které zabírají rozsáhlé území a snižují jeho atraktivitu.

• Specifické případy představují stavby, a to včetně problémů jejich údržby a obnovy.

Institucionální souvislosti

 • Výrazná a nezbytná role veřejné správy, a to především v rovině lokální a celostátní, v některých případech i mimořádná role orgánů památkové péče.
 • Činnost ČHMÚ a VÚV TGM ve vazbě na hodnocení povodňových rizik.
 • Význam nevládních organizací (Česká protipovodňová asociace) a zapojení veřejnosti.

Problematika financování

 • Finanční náročnost jednotlivých řešení.
 • V mnoha případech možnosti využití evropských prostředků.

Společným jmenovatelem poznatků, závěrů a doporučení je požadavek všestranné předinvestiční i projektové přípravy řešení protipovodňových opatření. Za klíčové však je nutno považovat financování. K tomuto problému se vláda v demisi a jistě i vlády další budou hlásit.

Z tiskové konference

Minulý týden se v sídle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uskutečnila tisková konference, na které informoval předseda Komory Ing. Pavel Křeček o opatřeních, která byla provedena. Shodou okolností se v termínu 31. 5. a 1. 6. konalo výjezdní zasedání představenstva v Lipně nad Vltavou a tak mohla být okamžitě uskutečněna rozhodnutí, která se týkala protipovodňových opatření a pomoci postiženým občanům a obcím. Ve všech krajích byly zveřejněny seznamy autorizovaných osob v oboru Statika a dynamika staveb, na hlavní webovou stránku Komory www.ckait.cz byl umístěn odkaz Povodně 2013 s přílohou, která obsahuje zkušenosti z likvidace povodňových škod a pokyny pro obnovu staveb poškozených povodní.

Ing. Michael Trnka, CSc., informoval o možnostech technického řešení protipovodňových opatření a opatřeních provedených v Praze. V záznamu hodinové diskuse Ing. Trnky s redaktorkou rozhlasu Dvojka ze soboty 8. 6. 2013 lze získat další informace a podněty.

Vystoupení Ing. Jiřího Švancary navazovalo na publikované práce ve sborníku konference Město a povodeň, článku v časopise ČKAIT – Inženýrská komora 2013. Příklady uskutečněných opatření se týkají Prahy, Jablonce nad Nisou, Olomouce a připravovaných opatření v povodí horní Opavy. Při jeho vystoupení jsou vždy podnětné úvahy o odpovědnosti, korektním rozhodování, přijetí míry rizik, přiměřenosti prováděných prací.

Ing. Jiří Šála, CSc., kromě obecných postupů při obnově provedení zatopených staveb věnoval pozornost nutným zásahům do staveb, zejména provedených zateplovacích systémů.

Ing. Jiří Leitgeb, CSc. uvádí ve svém vystoupení, jak obec Královské Poříčí ve spolupráci s Povodím Ohře, s. p., Chomutov a projektanty vyřešila realizací PPO ochranu obyvatel a majetku v historické části obce. Výše uvedené řešení znázorňuje jednu z možností návrhu PPO.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA upozornil na nutnost posouzení mechanické pevnosti a stability staveb, hygienické požadavky na ochranu zdraví, ochranu životního prostředí. Závěrečné slovo patřilo Ing. Pavlu Křečkovi, předsedovi ČKAIT. 

(Zdroj: tisková zpráva ČKAIT)